ภายใต้โอกาสและการสนับสนุนในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ทำให้การแข่งขันในตลาดร้านอาหารในลาวมีสูง

ธุรกิจบริการอาหารเครื่องดื่มเป็นธุรกิจห่วงโซ่หนึ่งของอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยว ความสำคัญนั้นควบคู่ไปกับการดำรงชีพของมนุษย์ อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการมีชีวิตอยู่ นักท่องเที่ยวทุกคน ต้องรับประทานอาหาร ดังนั้น โอกาสของธุรกิจร้านอาหารในลาวส่วนหนึ่งจึงผูกพันกับความเจริญเติบโตของการท่องเที่ยวด้วยเช่นกันจากรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย เดือนเมษายน 2547 รายได้โดยรวมจากอุตสากรรมบริการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 67.5 ซึ่งเห็นชัดเจนว่าแนวโน้มของธุรกิจโดยรวม มัศักยภาพในการทำกำไรมากขึ้น เมื่อผนวกกับนโยบายของภาครัฐ ที่มุ่งสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นแหล่งอาหารของโลกและเป็นครัวของโลก ทั้งในด้านการเงินและความรู้ในการจัดการนับว่าเป็นโอกาสทองของผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารในลาว

ภายใต้โอกาสและการสนับสนุนในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ทำให้การแข่งขันในตลาดร้านอาหารในลาวมีสูง เป็นธุรกิจที่มีผู้ประกอบการหน้าใหม่เข้าสู่ตลาดจำนวนมาก เพราะธูรกิจร้านอาหารมีขนาดการลงทุนที่หลากหลาย สามารถเลือกการลงทุนเป็นหลายสิบล้านบาทหรือ สองสามหมื่นบาทก็ได้ เช่นการลงทุนแบบแผงลอยหรือแบบ KIOSK จะใช้งบลงทุนน้อย ผู้ประกอบการรายย่อยจึงเกิดขึ้นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเสนอการลงทุนแบบเบ็ดเสร็จด้วยการซื้อความสะดวกในการประกอบธุรกิจบริการอาหารจานเดียว ด้วยอัตราการลงทุนต่ำได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนธุรกิจรายย่อยจำนวนมาก ประกอบกับวิถีชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน หันมากินข้าวนอกบ้านกันมากขึ้น ทำให้ธุรกิจร้านอาหารในลาว จำหน่ายอาหาร เติบโตขึ้นมาก ผนวกกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศและนโยบายส่งเสริมการลงทุนรายย่อย SMEs ของภาครัฐ ทำให้การลงทุนในธุรกิจร้านอาหารในลาวจำหน่ายอาหารเป็นที่นิยมกันมากผู้ที่ออกจากงานประจำจำนวนไม่น้อยมุ่งหน้าเข้าสู่เส้นทางธุรกิจร้านอาหารพร้อมกับความมุ่งหวังประสพความสำเร็จในการค้าขายอย่างไรก็ตาม การแข่งขันสูง ผลักดันให้เกิดการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ โอกาสความสำเร็จของผู้ประกอบการจึงแข่งขันกันที่คุณภาพของสินค้าและบริการ กับความสามารถในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ร้านอาหารในลาวเป็นธุรกิจที่มีผลตอบแทนค่อนข้างสูง คนทำร้านอาหารที่กิจการสามารถอยู่ได้ตั้งแต่สามปีขึ้นไป จะมีฐานะดีผิดกับเมื่อเริ่มต้นอย่างคนละเรื่องทีเดียว ความเย้ายวนอีกประการหนึ่งของธุรกิจนี้คือ เป็นธุรกิจเงินสด จะเห็นกันน้อยมากว่ามีร้านอาหารที่เปิดเครดิตให้ลูกค้า